Regulamin

Regulamin korzystania i udostępniania obiektu Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki przy ul. Generała Romualda Traugutta 81 we Wrocławiu, prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem CIM Nowe Łąki jest Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, zwane dalej Organizatorem, które realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki — pilotaż, finansowane przez Gminę Wrocław

2. „Regulamin korzystania i udostępniania przestrzeni Centrum Integracji Mieszkańców — Nowe Łąki”, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady postępowania Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, przy udostępnianiu przestrzeni Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki nieruchomości przy ulicy Generała Romualda Traugutta 81 of. we Wrocławiu, zwanego dalej Centrum.

II. Ogólne zasady korzystania z obiektu

1. Na terenie Centrum Nowe Łąki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych używek.

2. Na terenie Centrum obowiązują kapcie lub obuwie zastępcze.

3. Winda jest przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych i do celów organizacyjnych (przewożenie sprzętu i krzeseł).

4. Użytkowanie przestrzeni Centrum możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.

5. Użytkujący przestrzeń Centrum przygotowuje miejsce oraz sprzęt niezbędny do realizacji działań we własnym zakresie.

6. Użytkujący przestrzeń Centrum po zakończeniu przedsięwzięcia sprząta i porządkuje przestrzeń oraz pozostawia wypożyczony sprzęt w stanie niezniszczonym, wynikającym z normalnego zużycia.

7. Użytkujący przestrzeń Centrum przeprowadzi działania promocyjne oraz rekrutację uczestników działań we własnym zakresie.

8. Przestrzeń Centrum dostępna jest w godzinach od 10:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w soboty od 10:00 do 18:00.

9. Realizowanie w Centrum przedsięwzięć w innych godzinach wymaga specjalnej zgody Organizatora.

10. Realizowane działania/projekty muszą być zgodne z prawem.

11. Sprzedaż wszelkich towarów na terenie Centrum jest możliwa tylko wówczas, gdy przedsięwzięcie spełnia wymogi ekonomii społecznej (lokalny kiermasz rękodzieła, wyprzedaż garażowa) i wymaga zgody Organizatora.


III. Regulamin naboru przedsięwzięć

1. Celem Regulaminu jest wybranie przedsięwzięć, które będą realizowane w przestrzeni Centrum. Przedsięwzięciami mogą być jednorazowe wydarzenia, lub cykl wydarzeń.

2. Przestrzeń Centrum udostępniana jest nieodpłatnie.

3. Realizacja przedsięwzięć nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora.

4. Centrum działa na zasadzie wzajemności. Użytkownik Centrum deklaruje co zrobi dla społeczności Centrum w zamian za bezpłatne udostępnienie przestrzeni. Może to być np. zorganizowanie dodatkowego działania na rzecz społeczności (warsztatów, wykładów, korepetycji, konsultacji, wydarzeń artystycznych), przekazanie rzeczy (materiałów, książek, kawy, napojów, środków czystości, narzędzi, sprzętu, mebli, wyposażenia), usług (sprzątanie, naprawy i konserwacja, dyżur administracyjny, inne prace).

5. Finansowanie przedsięwzięć ze środków Gminy Wrocław lub innych środków finansowych nie dyskwalifikuje projektu do realizacji w przestrzeni Centrum.

6. Realizowane przedsięwzięcia nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Pobieranie wszelkich opłat od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt musi być uzgodnione wcześniej z Organizatorem.

7. Przedsięwzięcia komercyjne mogą być realizowane w Centrum na podstawie umowy z Organizatorem.

IV. Do kogo jest adresowany nabór?

1. Nabór adresowany jest w pierwszej kolejności do mieszkańców, organizacji, grup nieformalnych i instytucji oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółek prawa handlowego i osób fizycznych zlokalizowanych na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Wrocławia (w dalszej kolejności rozpatrywać będziemy działania/projekty kierowane do powyższych grup).

V. Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane?

1. Przedsięwzięcia realizowane w Centrum powinny realizować następujące cele:

- aktywizowanie i animowanie społeczności lokalnych, w szczególności Przedmieścia Oławskiego;

- wspieranie integracji i wzmacnianie wspólnoty lokalnej;

- pobudzanie mieszkańców Wrocławia do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia;

- podnoszenie kompetencji, wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi;

- poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości;

- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży przez rozwijanie zainteresowań i talentów;

- organizację czasu wolnego seniorów przez rozwijanie zainteresowań i talentów;

2. W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będę wnioski na przedsięwzięcia o charakterze oddolnym i wzajemnościowym.

3. Przedsięwzięcia realizowane w Centrum powinny być otwarte na społeczność lokalną.

4. Działania/projekty adresowane do zamkniętej grupy mogą być realizowane tylko pod warunkiem wyjątkowej wartości merytorycznej.

VI. Sposób zgłaszania przedsięwzięć

1. Planując wydarzenie należy zapoznać się z kalendarzem wydarzeń dostępnym na stronie www.nowelaki.pl. W razie wątpliwości należy skontaktować się z kadrą Centrum telefonicznie.

2. Rezerwacji przestrzeni dokonać można telefonicznie: tel. +48 514 445 069, mejlem: centrum@nowelaki.pl lub osobiście.

3. Zgłoszenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni Centrum do realizacji zgłoszonego przedsięwzięcia. Organizator poinformuje wnioskodawcę o wyniku nabór i wyrażeni zgody na realizację przedsięwzięcia w przestrzeni Centrum.

4. Zgłoszenia wniosków na przestrzeń będą rozpatrywane niezwłocznie, ale w zależności od bieżącej sytuacji może to potrwać do 7 dni roboczych.

5. W przypadku zgłaszania projektów długofalowych (więcej niż jedno działanie), konieczne będzie podpisanie porozumienia o współpracy.

VII. Sposób i kryteria oceny zgłoszeń

1. Wyboru przedsięwzięć dokonuje zespół powołany przez Organizatora Centrum.

2. Wybór przedsięwzięć do realizacji dokonywany jest na podstawie kryteriów przedstawionych w Regulaminie.

3. Wnioski będą oceniane na podstawie zgłoszenia oraz zgodności z przyjętymi przez Centrum kryteriami.

4. Wybór przedsięwzięć nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

- zgodność celów z zakresem merytorycznym Centrum;

- dobór grup docelowych i adekwatność metod działania dla tych grup;

- zgodność terminu przedstawionego przez wnioskującego z dostępnością przestrzeni Centrum;

5. Od decyzji Centrum nie przysługuje odwołanie.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z uczestnikami naboru w celu uzyskania wyjaśnień, bądź szczegółowych informacji na temat zaproponowanych projektów.

VIII. Inne warunki

1. Podmiot realizujący działanie w Centrum zobowiązany jest do przekazania Stowarzyszeniu Edukacji Krytycznej: listy obecności uczestników, notatki z przebiegu przedsięwzięcia (krótki opis, liczba uczestników, gości,) zdjęcia z wydarzenia (przynajmniej 5).

2. Podmiot realizujący działanie w Centrum zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu CIM Nowe Łąki na wszelkich materiałach promocyjnych.

3. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

4. Pytania należy kierować na adres e-mail: centrum@nowelaki.pl.

5. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Centrum.

6. Jeśli działania na które udostępniane są pomieszczenia centrum są skierowane do osób nieletnich, Rezerwujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestników.